Động Batu: Hang động trong mây

Được ví von như một hang động trong mây hay thành phố trong mây. Động Batu xem là hang động đẹp nhất của đất...