Ông Huang Yung – Fu (sinh năm 1924) là người đã tạo ra ngôi làng này

Ông Huang Yung - Fu (sinh năm 1924) là người đã tạo ra ngôi làng này